วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision) ไกรภักดีวิทยาคม

          โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมมุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรู้สู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักและภูมิใจในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จิตสำนึกรักบ้านเกิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น