องค์ประกอบที่ ๕

องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

หลักการ  "นำองค์ความรู้  ที่เป็นวิทยาการ  เผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่" 

สาระการเรียนรู้  
    การบูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ และสาขาวิชาต่าง ๆ   การเผยแพร่องค์ความรู้  การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในวงกว้าง

ลำดับการเรียนรู้

๑. การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน
         ๑.๑ กำรจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
         ๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้
๒. การเผยแพร่องค์ความรู้ 
        ๒.๑ การบรรยาย
                      ๒.๑.๑  การสนทนา
                      ๒.๒.๒ การเสวนา 
                      ๒.๒.๓ สัมมนา/อภิปราย
         ๒.๒ การจัดแสดง 
                     ๒.๒.๑  จัดแสดงนิทรรศการ
                     ๒.๒.๒ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป
                     ๒.๒.๓ จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท
 ๓. กำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้
        ๓.๑  กำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
        ๓.๒ กำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เฉพำะเรื่อง
        ๓.๓ กำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ     
(หมายเหตุ : จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพ)
 ๔.  การใช้  การดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ด้านวิชาการ 
        ๑.  การพัฒนาด้านการศึกษา  เช่น การจัดทำหลักสูตร การเขียนแผนจัดการเรียนรู้
        ๒. ศิลปะ เช่น การจัดแสดงผลงานทำงวิชาการ การออกแบบแหล่งเรียนรู้
        ๓. การสื่อสารทางการศึกษา เช่น การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย  การจัดแสดงในรูปแบบ ต่างๆ และเอกสาร
๒.  ด้านภูมิปัญญา 
        ๑. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
        ๒. การสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่
        ๓. การใช้องค์ความรู้
๓.  คุณธรรมและจริยธรรม
        ๑.  ความรับผิดชอบ
        ๒. ความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
        ๓. ความสำมัคคี
        ๔. มนุษยสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น