พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากลเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา วิชาชีพและ ICT
2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริม การเรียนรู้คู่คุณธรรม  เพื่อการมีงานทำ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษอื่น ๆ ของกลุ่มอาเซียน
3. จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาครู      และ บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยึดการบริการจัดการเรียนการสอนตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  และใช้นวัตกรรม ID-Plan

5. ส่งเสริมให้ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น