องค์ประกอบที่ ๔

องค์ประกอบที่ ๔  การรายงานผลการเรียนรู้ 

หลักการ   "รู้สาระ   รู้สรุป   รู้สื่อ"

สาระการเรียนรู้
   รวบรวมผลการเรียนรู้  วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จัดลำดับ สาระหรือกลุ่มสาระ  เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน  วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

ลำดับการเรียนรู้   

   ๑.  รวบรวมผลการเรียนรู้ 
   ๒.  คัดแยกสาระส าคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู่   
         ๒.๑ วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ
         ๒.๒ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน
         ๒.๓ จัดล าดับสาระหรือกลุ่มสาระ
   ๓.  สรุปและเรียบเรียง
   ๔.  เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน
        ๔.๑  แบบวิชาการ 
       ๔.๒  แบบบูรณาการ
   ๕.  กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน
   ๖.  เรียนรู้วิธีการรายงานผล   
         ๖.๑  เอกสาร    เช่น หนังสือ  แผ่นพับ   
         ๖.๒ บรรยาย  เช่น  การเล่านิทาน  อภิปราย  สัมมนา 
         ๖.๓ ศิลปะ  เช่น  การแสดงศิลปะพื้นบ้าน  ละคร  ร้องเพลง  ภาพวาดทาง พฤกษศาสตร์   
         ๖.๔  นิทรรศการ
   ๗. กำหนดวิธีการรายงานผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

๑.  ด้านวิชาการ 
         -  ภาษา เช่น การวิเคราะห์สาระ การรวบรวมสาระ  การจัดกลุ่มสาระ การเรียบเรียงสาระเป็น ผล    การจดบันทึก  การสรุปผลการการเรียนรู้ทุกเรื่องที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
         - ศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การเล่านิทาน การเขียนการ์ตูน การวาดภาพ
          - วิทยาศาสตร์ เช่น การค้นคว้าด้วยตัวเอง  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การจินตนาการบนฐาน ของความเป็นจริง
๒.  ด้านภูมิปัญญา             
         -  รู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ 
         -  ฝึกความกล้าแสดงออก
         -  เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
         -  รู้จักใช้และพัฒนาสื่อ
 ๓.  คุณธรรมและจริยธรรม   
         -  รู้การแบ่งปัน
         -  มีความซื่อตรง
         -  มีสมาธิ
         -  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เช่น การเข้าใจถึงแก่นสาระของวิชาการ
         -  มีความรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น